Biuletyn Informacji Publicznej Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej - strona główna
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Pomoc Szukaj
Menu przedmiotowe
Strona główna
Podstawy prawne działania
Struktura organizacyjna i kompetencje
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
Ogłoszenia
Aktualnosci
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
informacje o zatrudnieniu
Oświadczenia Prezesa KZGW o stanie kontroli zarządczej
Informacja o opublikowaniu WORP
Informacja o konsultacjach PZRP
Informacja o opublikowaniu map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego
Zawiadomienie o przystąpieniu do konsultacji strategicznej oceny oddziaływania na środowisko planów zarządzania ryzykiem powodziowym
Cele środowiskowe dla wód morskich zostały przyjęte przez Radę Ministrów
Konsultacje Krajowego Programu Ochrony Wód Morskich
Ponowne konsultacje prognoz oddziaływania na środowisko aPGW dla Wisły i Odry
Konsultacje społeczne projektu harmonogramu i prac związanych z planami przeciwdziałania skutkom suszy
Publiczna prezentacja założeń projektu pn. ?Rozwój usług elektronicznych w obszarze gospodarki wodnej?
Konsultacje społeczne Harmonogramu i programu prac związanych ze sporządzeniem II aPGW (cykl planistyczny 2016-2021)
Krajowy Program Ochrony Wód Morskich przyj?ty przez Rad? Ministrów
Przyjęcie aktualizacja planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy
Przyjęcie Aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju
Maj?tek
BIP RZGW
Mapa serwisu
Kontakt
Strona G?ówna / Ogłoszenia / Informacja o opublikowaniu map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego

Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej informuje, że w dniu 15 kwietnia 2015 r. pod adresem http://mapy.isok.gov.pl na Hydroportalu MZP i MRP w formacie pdf opublikowane zostały mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego.

Równocześnie mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego zostały przekazane przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej organom administracji wskazanym w ustawie Prawo Wodne (art. 88f ust. 3):

  1. dyrektorom regionalnych zarządów gospodarki wodnej;
  2. Głównemu Geodecie Kraju;
  3. Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska;
  4. dyrektorowi Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej, zgodnie z art. 88f ust. 4 ustawy Prawo wodne, przekazują mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego:

1.         właściwym dyrektorom urzędów żeglugi śródlądowej;

2.         właściwym wojewodom;

3.         właściwym marszałkom województw;

4.         właściwym starostom;

5.         właściwym wójtom (burmistrzom, prezydentom miast);

6.         właściwym komendantom wojewódzkim i powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej.

Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego w postaci rastrów (tiff, geotiff) lub wektorowej (warstwy GIS w formacie shapefile) udostępniane są również na wniosek wszystkim zainteresowanym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku.

Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego zostały opracowane w ramach projektu ”Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami” (ISOK) przez Centra Modelowania Powodzi i Suszy w Gdyni, Poznaniu, Krakowie i Wrocławiu – jednostki podległe Instytutowi Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB (IMGW-PIB).

W dniu 22 grudnia 2013 r. mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego, przekazane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB, zostały opublikowane na Hydroportalu MZP i MRP w formie plików pdf.

W 2014 r. mapy podlegały sprawdzaniu i weryfikacji. Uwagi zgłaszane przez organy administracji były rozpatrywane i w uzasadnionych przypadkach uwzględniane. Obecnie na Hydroportalu MZP i MRP zostały umieszczone zweryfikowane i ostateczne wersje map.

Zakres map zagrożenia powodziowego  

Mapy zagrożenia powodziowego zostały sporządzone dla obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, wskazanych we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego (WORP).

Na mapach zagrożenia powodziowego przedstawiono obszary o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi:

1.         obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (Q 0,2%);

2.         obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (1%),

3.         obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q 10%),

oraz obszary obejmujące tereny narażone na zalanie w przypadku:

          zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego,

          zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwsztormowego (budowli ochronnych pasa technicznego – według ustawy Prawo wodne, obowiązującej przed 12 lipca 2014 r.)

Ponadto na mapach zagrożenia powodziowego przedstawiono:

        głębokość wody;

        oraz prędkość wody i kierunki przepływu wody – dla miast wojewódzkich i miast na prawach powiatu oraz innych miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 100 000 osób.

Obszary zagrożenia powodziowego, przedstawione na mapach, uzyskano w wyniku matematycznego modelowania hydraulicznego. W procesie modelowania wykorzystano bardzo dokładne dane przestrzenne, pozyskane metodą lotniczego skaningu laserowego tj.: numeryczny model terenu, którego dokładność wysokościowa sięga 10 – 15 cm oraz numeryczny model powierzchni terenu. Na potrzeby sporządzenia map opracowane zostały również nowe dane hydrologiczne, uwzględniające przepływy maksymalne, które wystąpiły podczas powodzi w 2010 r.

W związku z wykorzystaniem zupełnie nowych, dokładniejszych danych wejściowych do modelowania, obszary zagrożenia powodziowego mogą różnić się od obszarów wskazanych w studiach ochrony przeciwpowodziowej, wykonanych wcześniej przez dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej.

Należy pamiętać, że studia ochrony przeciwpowodziowej dla odcinków rzek, dla których nie wykonano map w I  cyklu planistycznym, zachowują ważność do czasu sporządzenia i przekazania właściwym organom map zagrożenia powodziowego, opracowanych w kolejnych cyklach planistycznych.

Zakres map ryzyka powodziowego

Uzupełnieniem map zagrożenia powodziowego będą mapy ryzyka powodziowego, określające wartości potencjalnych strat powodziowych oraz przedstawiające obiekty narażone na zalanie w przypadku wystąpienia powodzi o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia. Są to obiekty, które pozwolą na ocenę ryzyka powodziowego dla zdrowia i życia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego i działalności gospodarczej, czyli grupy, dla których należy ograniczyć negatywne skutki powodzi zgodnie z celami Dyrektywy Powodziowej.

W tym celu dla obszarów przedstawionych na mapach zagrożenia powodziowego, zostaną naniesione takie elementy jak:

-          szacunkowa liczba ludności zamieszkującej obszar zagrożony;

-          budynki mieszkalne oraz obiekty o szczególnym znaczeniu społecznym (tj. szpitale, szkoły, przedszkola, hotele, centra handlowe i inne) - dla których głębokość wody wynosi > 2 m oraz  < 2 m (graniczna wartość głębokości wody - 2m została przyjęta w związku z przyjętymi przedziałami głębokości wody i ich wpływu na stopień zagrożenia dla ludności i obiektów budowlanych;

-          obszary i obiekty zabytkowe;

-          obszary chronione tj. ujęcia wód, strefy ochronne ujęć wody, kąpieliska, obszary ochrony przyrody;

-          potencjalne ogniska zanieczyszczeń wody, w przypadku wystąpienia powodzi tj. zakłady przemysłowe, oczyszczalnie ścieków, przepompownie ścieków, składowiska odpadów, cmentarze;

-          wartości potencjalnych strat dla poszczególnych klas użytkowania terenu, tj. tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny przemysłowe, tereny komunikacyjne, lasy, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, użytki rolne, wody.

Raport z wykonania MZP i MRP

Szczegółowy zakres i wymagania dotyczące opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego, jak również skalę map, określa Rozporządzenie Ministra Środowiska, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 104).

Szczegółowy opis metodyki, zakresu i formy opracowania map zostały przedstawione w „Raporcie w wykonania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego”.

W Raporcie zawarto również informacje na temat:

-          formy publikacji i przekazania map organom administracji,

-          zasad udostępniania map i danych z nimi związanych,

-          podsumowanie uregulowań prawnych dotyczących uwzględniania map w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

-          przeglądu i aktualizacji map.

Raport wraz z załącznikami dostępny jest pod adresem:

http://www.isok.gov.pl/pl/mapy-zagrozenia-powodziowego-i-mapy-ryzyka-powodziowego

Wykorzystanie MZP i MRP

Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego jako dokumenty planistyczne stanowią w praktyce nietechniczny środek ochrony przeciwpowodziowej mający na celu ograniczenie potencjalnych negatywnych konsekwencji powodzi. Celem powstania tych dokumentów jest właściwe zarządzanie ryzykiem jakie może stwarzać powódź dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, gospodarki.

Udostępnienie informacji o obszarach zagrożonych powodzią i poziomie tego zagrożenia, jak również wskazanie jakie ryzyko wiąże się z wystąpieniem powodzi na danym obszarze, z pewnością przyczyni się do podejmowania przez mieszkańców, jak również władze lokalne, świadomych decyzji odnośnie lokalizacji inwestycji. Każdy obywatel może sprawdzić, czy zamieszkuje obszar zagrożony powodzią, a jeśli tak, to jak bardzo jest zagrożony.

Mapy stanowią podstawę dla racjonalnego planowania przestrzennego na obszarach zagrożonych powodzią, a tym samym dla ograniczania negatywnych skutków powodzi.

Informacje zawarte na mapach będą również przydatne w reagowaniu i zarządzaniu kryzysowym w przypadku wystąpienia powodzi. Mapy mogą stanowić punkt wyjścia do prowadzania dalszych analiz niezbędnych do realizacji działań różnych organów administracji, w tym zarządzania kryzysowego.

Zakres danych zawartych na mapach z pewnością może stanowić element wspomagający wprowadzenie normatywów określających zasady ubezpieczenia ludzi i majątku trwałego na obszarach zagrożonych powodzią.

Jednak głównym celem opracowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego jest stworzenie podstaw do opracowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym – ostatniego etapu wdrażania Dyrektywy Powodziowej. Mapy te będą skutecznym narzędziem pozyskiwania danych, podstawą ustanawiania priorytetów i podejmowania dalszych decyzji o charakterze technicznym, finansowym i politycznym dotyczących zarządzania ryzykiem powodziowym.

Rejestr zmian dokumentu Rejestr zmian dokumentu
Utworzono: 15.04.2015 (Zbigniew Nejman, administrator)
Ostatnie zmiany: 15.04.2015 (Zbigniew Nejman, administrator)
noria.pl